Đậu Anh Tuấn

Đậu Anh Tuấn

Trưởng ban pháp chế, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

TIỂU SỬ